Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KNJIŽNIČAR / KNJIŽNIČARKA

Radno mjesto


Mjesto rada: VIŠKOVO, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: 2 smjene

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 16.1.2023.

Natječaj vrijedi do: 22.1.2023.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu


PosloprimacRazina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici:

 • Engleski jezik
 • Njemački jezik

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za knjižničara

Vozački ispit: Kategorija B

Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije: Opis poslova: • stručna obrada  građe, rad s korisnicima, posudba građe

 
 
Na temelju članka 17. Statuta JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora od 29. svibnja 2019.g. i članka 18. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora od 19.studenog 2022.g. , ravnateljica JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora objavljuje
 
J A V N I    N A T J E Č A J
 
za radno mjesto knjižničar (diplomirani knjižničar) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
 
 
Kandidati su, uz vlastoručno potpisanu prijavu, dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja:
 
— završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07), ili
– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07), uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja.
 
Specifični uvjeti rada: smjenski i timski rad

Kandidati su, uz vlastoručno potpisanu prijavu, dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja:
 

 • životopis u Europass formatu
 • dokaz o državljanstvu
 • preslika osobne iskaznice(obje strane)
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • preslika dokaza o poznavanju rada na računalu
 • preslika dokaza o poznavanju stranih jezika ( engleski,njemački,)
 • preslika vozačke dozvole
 • dokaz o radnom iskustvu i stažu (elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu)
 • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu

 
Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina.JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem web stranice iste. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i priložiti original potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
 
U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 7 dana od objave natječaja isključivo poštom na adresu:
JU Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora, Marinići 9, PP 17, 51216 Viškovo, s naznakom („Javni natječaj za knjižničara)“.
 
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Zadržava se pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.
 
Ovaj Javni natječaj objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora, Marinići 9 i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 


Poslodavac


Poslodavac: Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora

Kontakt: pisana zamolba: JU NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA HALUBAJSKA ZORA,